image
image

login

Pain Relief Oil

Pain Relief Oil

محصول جدید فابریکه دوا سازی پیورهربل پین رلیف آئیل یک ترکیب گیاهی نهایت موثر و مفید از عصارۀ پنج نوع گیاه گرانبها بر علاوه روغن زیتون و کنجد با مقادیر خاص تهیه و ترکیب گردیده .
ترکیب پین رلیف آئیل برای بهبود درد های مفصلی درد کمر ، درد گردن درد های استخوان و درد های که ناشی از ضعیفی و کهولت سن میباشد مفید است.

طریقه استفاده
روزانه دو بار بالای عضو متاثره الی جذب شدن روغن مساژ نمایید
برای مریضان که از درد رماتیزم رنج میبرند توصیه نمیشود


DESCRIPTION

محصول جدید فابریکه دوا سازی پیورهربل پین رلیف آئیل یک ترکیب گیاهی نهایت موثر و مفید از عصارۀ پنج نوع گیاه گرانبها بر علاوه روغن زیتون و کنجد با مقادیر خاص تهیه و ترکیب گردیده .
ترکیب پین رلیف آئیل برای بهبود درد های مفصلی درد کمر ، درد گردن درد های استخوان و درد های که ناشی از ضعیفی و کهولت سن میباشد مفید است.

طریقه استفاده
روزانه دو بار بالای عضو متاثره الی جذب شدن روغن مساژ نمایید
برای مریضان که از درد رماتیزم رنج میبرند توصیه نمیشود