image
image

login

Prostamed

Prostamed

پروستات یک غده مخروطی شکل است که در قسمت پایین مثانه موقعیت داشته و اولین قسمت مجرای ادرار را احاطه کرده است زمانیکه غده پروستات بزرگ میگردد مجرای ادرار مسدود شده و باعث اعراض و علایم مانند شب خیزی برای ادرار کردن ، ضعیف و قطره قطره آمدن ادرار و بلاخره سبب بندش ادرار و در نهایت سبب عدم کفایه گرده ها میگردد. خوشبختانه امروز دوای جدید به نام پروستامت که توسط شرکت پیور هربل تولید گردیده که این دوا در التهاب غیر انتانی پروستات ، ضخامه سلیم پروستات و در وقایه و جلوگیری از سرطان های پروستات موثر میباشد.( تا حال کدام عوارض جانبی مهمی گزارش داده نشده است


DESCRIPTION

پروستات یک غده مخروطی شکل است که در قسمت پایین مثانه موقعیت داشته و اولین قسمت مجرای ادرار را احاطه کرده است زمانیکه غده پروستات بزرگ میگردد مجرای ادرار مسدود شده و باعث اعراض و علایم مانند شب خیزی برای ادرار کردن ، ضعیف و قطره قطره آمدن ادرار و بلاخره سبب بندش ادرار و در نهایت سبب عدم کفایه گرده ها میگردد. خوشبختانه امروز دوای جدید به نام پروستامت که توسط شرکت پیور هربل تولید گردیده که این دوا در التهاب غیر انتانی پروستات ، ضخامه سلیم پروستات و در وقایه و جلوگیری از سرطان های پروستات موثر میباشد.( تا حال کدام عوارض جانبی مهمی گزارش داده نشده است